privacy-statement

/privacy-statement
privacy-statement 2018-11-23T16:09:42+00:00

Privacy statement Provast Beheer B.V.

Provast Beheer houdt zich bezig met het beheer en verhuur van vastgoed. Bij Provast Beheer kunt u ook terecht voor eenmalige opdrachten, zoals een puntentelling voor uw woning en het opstellen van een energielabel.  Provast Beheer verwerkt voor haar dienstverlening als verantwoordelijke persoonsgegevens van haar beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. Provast Beheer houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy statement laat Provast Beheer u weten welke gegevens door haar worden verwerkt, wanneer Provast Beheer deze persoonsgegevens verwerkt, waarom en op welke wijze.

Verwerving van algemene informatie

Als u de website van Provast Beheer bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (serverlogbestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van uw internetdienstaanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet. Anonieme informatie wordt door Provast Beheer geëvalueerd, zodat Provast Beheer de website en de technologie daarvoor kan verbeteren.

Cookies

Via haar website verwerkt Provast Beheer cookies. De cookieverklaring van Provast Beheer vindt u op de website. In de Cookieverklaring van Provast Beheer staat precies welke cookies Provast Beheer verwerkt, met welk doel en hoe lang Provast Beheer deze cookies bewaart. U kunt in uw browserinstellingen uw cookievoorkeuren beheren.

Verwerken van persoonsgegevens

Provast Beheer verwerkt persoonsgegevens van (de contactpersonen van) haar beheerders, verhuurders, huurders, en andere (eenmalige) opdrachtgevers. Bovendien verwerkt Provast Beheer persoonsgegevens van toekomstige beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. De persoonsgegevens worden door u aan Provast Beheer verstrekt bij de aanvraag en het gebruik van de dienstverlening van Provast Beheer. Provast Beheer verzamelt ook gegevens wanneer u met haar in contact treedt over de mogelijkheden om gebruik te maken van haar diensten.

Bij het registreren en afhandelen van binnenkomende klachten verwerkt Provast Beheer ook persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt Provast Beheer persoonsgegevens in opdracht van haar beheerders en verhuurders (de verwerkingsverantwoordelijken) als verwerker. Provast Beheer heeft met al haar beheerders en verhuurders hierover afspraken gemaakt conform de AVG. In de privacy statements van haar beheerders en verhuurders van Provast Beheer staat hoe zij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit lezen in de privacy statements van de klanten van Provast Beheer.

 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voor de uitvoering van een beheerovereenkomst of huurovereenkomst en de daarbij behorende dienstverlening is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Provast Beheer verzamelt de volgende gegeven: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisspecificatie en bankgegevens. Provast controleert uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Van dit identiteitsbewijs noteert Provast Beheer het nummer en om welk nummer dit gaat. Deze gegevens verzamelt Provast Beheer, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, maar ook om dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Van eventuele toekomstige (contactpersonen van) beheerders, verhuurders en huurders, verzamelt Provast Beheer naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld op basis van schriftelijke toestemming.

Voor het verzoek van een eenmalige opdracht kunt u op onze website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. Indien u telefonisch contact met ons opneemt voor een eenmalige opdracht zullen wij eveneens uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vragen. Indien wij uw verzoek in behandeling nemen, verwerken wij tevens uw IBAN en adresgegevens.

De gegevens die door Provast Beheer worden opgeslagen bij de klachtenregistratie zijn de relatiegegevens van de huurders (naam, adres, telefoon, e-mail en IBAN). Deze gegevens zijn nodig voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Beveiliging

Provast Beheer gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Provast Beheer neemt zodanige passende technische en organisatorische maatregelen waardoor een passende beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Provast Beheer diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Provast Beheer met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Deze afspraken heeft Provast Beheer vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijnen

Provast Beheer houdt zich aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaat Provast Beheer alleen uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Gegevens van beheerders, verhuurders en huurders worden bewaard zolang de dienstverlening via ons kantoor actief is. Na beëindiging van de huur-relatie of beheerrelatie, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Derde ontvangers

Provast Beheer maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Daarbij kunt u denken aan de inzet van uitvoerders, aannemers, loodgieters, energiebedrijven etc. indien er sprake is van een gebrek in de woning. In dat geval zal Provast Beheer aan deze derden, voor het maken van een afspraak met u, uw telefoonnummer, adres en/of e-mailadres kunnen verstrekken. U wordt hiervan vooraf door Provast Beheer op de hoogte gebracht.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht op het inzien van de gegevens die Provast Beheer van u verzamelt. Ook kunt u uw gegevens corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Ondanks dat Provast Beheer er alles aan doet om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens door Provast Beheer worden verwerkt en/of andere bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen naar klantenservice@provastbeheer.nl.

Provast Beheer doet er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. Indien u daarover anders denkt of vragen heeft, dan hoort Provast Beheer dit uiteraard graag. Provast Beheer komt in dat geval graag met u tot een gezamenlijke oplossing. Mocht dat onverhoopt niet lukken en u bent het nog steeds niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens door Provast Beheer, dan kunt u hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Voor uw gemak heeft Provast Beheer op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van haar Beheerders en verhuurders. Provast Beheer maakt u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van Provast Beheer, van toepassing zijn.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

Provast Beheer behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in haar diensten. Provast Beheer raadt u aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de meest recente versie van haar privacy statement.

Vragen over privacy statement

Als u vragen heeft en/of opmerkingen over dit privacy statement, stuurt u dan een e-mail naar: klantenservice@provastbeheer.nl

 

Versie mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Provast Beheer B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1182 BW) Amstelveen aan de Patrimoniumlaan 2.

Algemene Voorwaarden
Provast Beheer B.V.
– versie maart 2018 –

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Betalingen Gelden die Provast ontvangt van huurders van (een) Object(en) van Opdrachtgever en die betrekking hebben op dat/die Object(en),

althans de Portefeuille

Eenmalige
Opdracht De Opdracht op grond waarvan Provast een of meer werkzaamheden of diensten verricht welke werkzaamheden of diensten zich naar hun

aard niet lenen voor het daartoe aangaan van een duurovereenkomst

Opdracht De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Provast werkzaamheden verricht voor dan wel ten behoeve van, dan wel diensten

verleent aan Opdrachtgever tegen betaling van een Vergoeding, ook inhoudende Eenmalige Opdrachten
Object Het object of de objecten zoals beschreven in de Opdracht of objecten die nadien door Opdrachtgever zijn toegevoegd.
Opdrachtgever Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Provast een overeenkomst tot Opdracht heeft gesloten, dan wel met Provast in
onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst tot Opdracht, daaronder begrepen het doen van een
aanbieding/offerte door Provast
Partij (-en) Provast en /of Opdrachtgever
Portefeuille Meerdere Objecten die de Opdrachtgever aan Provast in beheer heeft gegeven
Provast Provast B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1182 BW) Amstelveen
aan de Patrimoniumlaan 2, ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer
34125087

Rekening-courant-
verhouding Een (boekhoudkundige) rechtsverhouding tussen Provast en Opdrachtgever, waarbinnen Betalingen, de Vergoeding en betaling van

verschotten en andere kosten worden geboekt door Provast, ten gunste dan wel ten laste van Opdrachtgever
Vergoeding De vergoeding in geld dan wel anderszins die Opdrachtgever aan Provast op voet van de Opdracht dient te betalen
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden door dan wel vanwege Provast, en op alle
Opdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Provast en de Opdrachtgever, en op alle
daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (rechts-)betrekkingen.
2. Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Opdracht met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Opdracht.
3. Provast is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen.
4. Door het aangaan van een Opdracht met Provast doet Opdrachtgever afstand van een beroep op eigen voorwaarden.
5. Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden Partijen geacht een regeling ter zake
overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze
Algemene Voorwaarden en die geen onverbindendverklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de Opdracht
1. Alle aanbiedingen van Provast zijn vrijblijvend en één (1) maand geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.
2. De Opdracht met Opdrachtgever komt eerst tot stand, zodra zowel Provast – waaronder slechts wordt verstaan een bevoegde vertegenwoordiger van
Provast – als Opdrachtgever de Opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. Uitsluitend de statutaire directie van Provast is bevoegd
Provast te binden. Toezeggingen van werknemers van Provast binden Provast niet tenzij uitdrukkelijk door de statutaire directie van Provast bekrachtigd.
Artikel 4 Uitvoering van de Opdracht
1. Provast bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. Provast houdt Opdrachtgever op de hoogte van de uitvoering van de Opdracht
en geeft hem desgevraagd inlichtingen voor zover dit gezien de aard van de werkzaamheden mogelijk is.
2. Provast heeft het recht om bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, door derden te laten verrichten
waarmee Provast samenwerkt.
Artikel 5 Duur en einde Opdracht
1. Een Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald. Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door
schriftelijk opzegging waartoe ieder der Partijen gerechtigd is, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Gedurende de
opzegtermijn zijn Partijen gehouden hun verplichtingen uit hoofde van de Opdracht stipt en volledig na te komen.
2. Indien Partijen een Opdracht zijn aangegaan voor bepaalde tijd en Opdrachtgever vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt, is Provast
gerechtigd tot de resterende Vergoeding welke verschuldigd zou zijn als de Opdracht niet tussentijds zou zijn opgezegd.
3. De Eenmalige Opdracht eindigt op het moment van volbrengen daarvan zonder dat daarvoor enige opzegging nodig is.
4. Naast de wettelijke gronden voor ontbinding, is Provast gerechtigd de Opdracht zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend of in staat van faillissement
is verklaard of een faillissementsvraag is ingediend, onverminderd het recht van Provast op volledige schadevergoeding.
5. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging als bedoeld in lid 1 c.q. ontbinding als bedoeld in lid 4 reeds prestaties ter uitvoering van de
Opdracht heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die
Provast voor de beëindiging respectievelijk ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Provast ter uitvoering van de Opdracht reeds naar
behoren heeft verricht, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Artikel 6 Vergoeding en kosten, Betalingen, Rekening-courantverhouding
1. De hoogte dan wel de wijze van berekening van de Vergoeding en doorbelasting van kosten aan Opdrachtgever wordt opgenomen in de Opdracht dan wel
in de Eenmalige Opdracht. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
2. Opdrachtgever is gehouden bij het sluiten van huur- en andere overeenkomsten voor Objecten met huurders toe te laten en te bedingen dat huurders
Betalingen uit hoofde van die overeenkomsten vanaf aanvang van die overeenkomsten, althans vanaf het moment waarop Provast het betreffende Object
beheert, aan Provast dienen te voldoen.
3. Provast houdt Betalingen ten behoeve van Opdrachtgever en niet ten behoeve van zichzelf.
4. Indien Partijen een Rekening-courantverhouding zijn overeengekomen, worden door Provast daadwerkelijk ontvangen Betalingen geboekt ten gunste van
de Rekening-courantverhouding tussen Provast en Opdrachtgever, door het saldo van de Rekening-courantverhouding te verhogen met bedoelde
ontvangsten. Provast is gerechtigd de Vergoeding te verrekenen met de Betalingen, door deze ten laste van de Rekening-courantverhouding te brengen en
het saldo van de Rekening-courantverhouding te verlagen met de te verrekenen Vergoeding.
5. Provast draagt zorg voor de incasso van de Betalingen, draagt daarvan het risico en zal de in het voorgaande lid bedoelde verrekening alleen kunnen
toepassen op door Provast daadwerkelijk ontvangen Betalingen.
6. Verschotten en andere kosten, niet zijnde Betalingen, die Provast bij de uitvoering van of in verband met de Opdracht in redelijkheid maakt ten behoeve
van Opdrachtgever worden door Provast separaat aan Opdrachtgever gefactureerd. Partijen kunnen in afwijking daarvan overeenkomen dat Provast
gerechtigd is die verschotten en andere kosten te verrekenen met de Betalingen, door deze ten laste van de Rekening-courantverhouding te brengen en het
saldo van de Rekening-courantverhouding te verlagen met de waarde van die te verrekenen verschotten en andere kosten.
7. Binnen de rekening-courant verhouding is een debetstand van Opdrachtgever op Provast niet toegestaan. Opdrachtgever is derhalve verplicht een

debetstand direct aan te zuiveren, een en ander zoals in lid 8 van dit artikel bepaald. Provast is voorts gerechtigd over de debetstand 3% rente per maand in
rekening te brengen, welke rente wordt berekend over het gemiddelde saldo van twee huurtermijnen: de lopende en de daaraan voorafgaande (huur)
termijn. Provast is gerechtigd het rentetarief periodiek aan te passen. Die rente wordt door Provast ten laste van Rekening-courantverhouding gebracht,
door het saldo van de Rekening-courantverhouding te verrekenen met de waarde van de verschuldigde rente.
8. Positieve saldi van een overeengekomen Rekening-courantverhouding worden door Provast na verrekening als bedoeld in het vierde, zesde en zevende lid
periodiek en achteraf – in beginsel maandelijks – doorbetaald aan Opdrachtgever. Indien en voor zover de in de voorgaande leden bedoelde verrekening
niet mogelijk is door een tekortschietend saldo in de Rekening-courantverhouding en evenmin sprake is van een debetstand als bedoeld in het zevende lid,

zal Provast Opdrachtgever daartoe separaat een factuur zenden. Provast zal Opdrachtgever ook een factuur zenden indien het saldo van de Rekening-
courantverhouding daar naar het oordeel van Provast voorzienbare aanleiding toe geeft.

9. Betaling van facturen van Provast dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is bij gebreke van tijdige en/of volledige
nakoming van (betalings-) verplichtingen jegens Provast zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de dag van intreden van verzuim is
Opdrachtgever een rente verschuldigd van 5% per maand of gedeelte van een maand. In dit verband worden de door de Opdrachtgever verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom. Betalingen door Opdrachtgever aan Provast komen eerst in mindering op de
buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente, daarna in mindering op de openstaande factuur, in volgorde van oud naar nieuw.
10. Het recht op verrekening, opschorting, (gedeeltelijke) vernietiging of (gedeeltelijke) ontbinding is voor Opdrachtgever uitgesloten.
11. Alle vorderingen van Provast op Opdrachtgever zijn per direct en volledig opeisbaar bij het einde van de Opdracht.
Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De totale aansprakelijkheid van Provast wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of anderszins is beperkt tot vergoeding
van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door dan wel ten behoeve van Provast afgesloten
(aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Indien Provast niet
verzekerd is of om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Provast
beperkt tot de door Provast geïncasseerde Vergoeding voor beheer van het Object dan wel de Portefeuille over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
2. Provast is uitsluitend gehouden om directe schade te vergoeden. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en
de omvang van de schade, redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Provast aan de Opdracht te laten beantwoorden tenzij deze kosten op
grond van lid 1 niet aan Provast toegerekend kunnen worden en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade voor zover Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
3. Provast is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van
gemiste omzet, schade als gevolg van aanspraken van derden op Opdrachtgever, rente- dan wel vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens en
schade wegens door Provast gegeven inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
4. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever tot vergoeding van schade dienen binnen twee (2) maanden na het ontdekken daarvan, althans na het moment
waarop die schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan Provast te zijn medegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn
rechten heeft verwerkt. De in dit lid bedoelde termijn vormt een vervaltermijn. Iedere aanspraak jegens Provast vervalt na twee jaar nadat de mededeling is
gedaan door Opdrachtgever, althans had behoren te zijn gedaan, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
5. Opdrachtgever is gehouden Provast en/of eventuele door Provast ingeschakelde (rechts-)personen volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake
van alle met de Opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen, behoudens voor zover die
aanspraken van derden hun grondslag vinden in opzet of grove schuld van de zijde van Provast dan wel diens leidinggevenden.
6. Alle wettelijke en contractuele rechten, die Provast ter afwering van haar aansprakelijkheid kan inroepen, gelden ook voor al diegenen – waaronder zowel
ondergeschikten als niet-ondergeschikten derden zijn begrepen – die bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken en voor wie Provast aansprakelijk is.
De artikelen 7:404 en 7:404 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Provast is de enige contractuele wederpartij van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel aan personeel of zaken van Provast of aan derden wanneer dit letsel is toegebracht tijdens het verblijf
in of op het Object van Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Opdracht.
Artikel 8 Overmacht
1. In geval van overmacht heeft Provast het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Provast daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Provast
kan worden verlangd. In elk geval – maar niet uitsluitend – wordt onder overmacht begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terroristische
handelingen, terreurdreiging, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften, watersnood, waterschade, diefstal, molest, brand, staking, overmatige
regen- of sneeuwval, transportproblemen, onvoorziene technische complicaties, computer- en bedrijfsstoringen bij Provast c.q. bij diens ingeschakelde
derden en/of wanprestatie door die derden waardoor Provast zelf niet in staat is na te komen.
3. Wanneer de overmachtssituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Opdracht buitengerechtelijk schriftelijk te
ontbinden.
Artikel 9 Gegevens Opdrachtgever en Persoonsgegevens
1. Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers zijn verplicht aan Provast alle medewerking te verlenen en informatie te verstrekken voor het vaststellen en
verifiëren van onder meer hun identiteit, burgerservicenummer, geboortedatum, burgerlijke staat, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijks- of
partnerschapsgoederenregime, rechtsvorm, woon- en/ of (statutaire) vestigingsplaats, – voor zover van toepassing – hun inschrijvingsnummer in het
handelsregister en/of andere registers en hun BTW-nummer. Wijzigingen in deze gegevens moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Provast worden
meegedeeld. Provast mag van documenten waaruit deze gegevens blijken, kopieën maken, de gegevens registreren en bewaren. Als Opdrachtgever een
rechtspersoon of samenwerkingsverband is, zijn Opdrachtgever en zijn vertegenwoordigers tevens verplicht op eerste verzoek van Provast inzicht te
verschaffen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.
2. Provast mag persoonsgegevens van Opdrachtgever en van diens vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot door Opdrachtgever afgenomen
producten en diensten, bewaren, bewerken en verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Provast zal daarbij behoorlijk en
zorgvuldig handelen en zal niet méér gegevens verwerken dan voor de uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs van belang is.
3. Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met derden die Provast inschakelt bij haar bedrijfsvoering of de uitvoering van werkzaamheden of
diensten.
4. Opdrachtgever geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming voor de in dit lid bedoelde opslag, bewerking, verwerking en/of verstrekking.
Artikel 10 Intellectuele eigendom
1. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de Opdracht, zoals de
programmatuur, systeemontwerpen, documentatie, informatie, methodes, formules, technieken, systemen en dergelijke die door Provast aan
Opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Provast en mag Opdrachtgever niet
wijzigen of verwijderen.
Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. De Opdracht(en) tussen Partijen, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.
2. De Nederlandse tekst van deze Opdracht en bijbehorende Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.
3. Alle geschillen die verband houden met deze Opdracht(en) en Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde
rechter van de Rechtbank Amsterdam.

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Meest recente berichten