privacy-statement

/privacy-statement
privacy-statement 2018-05-25T10:30:05+00:00

Privacy statement Provast Beheer B.V.

Provast Beheer houdt zich bezig met het beheer en verhuur van vastgoed. Bij Provast Beheer kunt u ook terecht voor eenmalige opdrachten, zoals een puntentelling voor uw woning en het opstellen van een energielabel.  Provast Beheer verwerkt voor haar dienstverlening als verantwoordelijke persoonsgegevens van haar beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. Provast Beheer houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy statement laat Provast Beheer u weten welke gegevens door haar worden verwerkt, wanneer Provast Beheer deze persoonsgegevens verwerkt, waarom en op welke wijze.

Verwerving van algemene informatie

Als u de website van Provast Beheer bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (serverlogbestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van uw internetdienstaanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet. Anonieme informatie wordt door Provast Beheer geëvalueerd, zodat Provast Beheer de website en de technologie daarvoor kan verbeteren.

Cookies

Via haar website verwerkt Provast Beheer cookies. De cookieverklaring van Provast Beheer vindt u op de website. In de Cookieverklaring van Provast Beheer staat precies welke cookies Provast Beheer verwerkt, met welk doel en hoe lang Provast Beheer deze cookies bewaart. U kunt in uw browserinstellingen uw cookievoorkeuren beheren.

Verwerken van persoonsgegevens

Provast Beheer verwerkt persoonsgegevens van (de contactpersonen van) haar beheerders, verhuurders, huurders, en andere (eenmalige) opdrachtgevers. Bovendien verwerkt Provast Beheer persoonsgegevens van toekomstige beheerders, verhuurders, huurders en andere (eenmalige) opdrachtgevers. De persoonsgegevens worden door u aan Provast Beheer verstrekt bij de aanvraag en het gebruik van de dienstverlening van Provast Beheer. Provast Beheer verzamelt ook gegevens wanneer u met haar in contact treedt over de mogelijkheden om gebruik te maken van haar diensten.

Bij het registreren en afhandelen van binnenkomende klachten verwerkt Provast Beheer ook persoonsgegevens. Daarnaast verwerkt Provast Beheer persoonsgegevens in opdracht van haar beheerders en verhuurders (de verwerkingsverantwoordelijken) als verwerker. Provast Beheer heeft met al haar beheerders en verhuurders hierover afspraken gemaakt conform de AVG. In de privacy statements van haar beheerders en verhuurders van Provast Beheer staat hoe zij omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit lezen in de privacy statements van de klanten van Provast Beheer.

 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Voor de uitvoering van een beheerovereenkomst of huurovereenkomst en de daarbij behorende dienstverlening is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk. Provast Beheer verzamelt de volgende gegeven: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, salarisspecificatie en bankgegevens. Provast controleert uw identiteit aan de hand van uw identiteitsbewijs. Van dit identiteitsbewijs noteert Provast Beheer het nummer en om welk nummer dit gaat. Deze gegevens verzamelt Provast Beheer, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, maar ook om dit noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

Van eventuele toekomstige (contactpersonen van) beheerders, verhuurders en huurders, verzamelt Provast Beheer naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld op basis van schriftelijke toestemming.

Voor het verzoek van een eenmalige opdracht kunt u op onze website uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achterlaten. Indien u telefonisch contact met ons opneemt voor een eenmalige opdracht zullen wij eveneens uw naam, telefoonnummer en e-mailadres vragen. Indien wij uw verzoek in behandeling nemen, verwerken wij tevens uw IBAN en adresgegevens.

De gegevens die door Provast Beheer worden opgeslagen bij de klachtenregistratie zijn de relatiegegevens van de huurders (naam, adres, telefoon, e-mail en IBAN). Deze gegevens zijn nodig voor de uitoefening van onze dienstverlening.

Beveiliging

Provast Beheer gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Provast Beheer neemt zodanige passende technische en organisatorische maatregelen waardoor een passende beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens Provast Beheer diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Provast Beheer met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Deze afspraken heeft Provast Beheer vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Bewaartermijnen

Provast Beheer houdt zich aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaat Provast Beheer alleen uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden. Gegevens van beheerders, verhuurders en huurders worden bewaard zolang de dienstverlening via ons kantoor actief is. Na beëindiging van de huur-relatie of beheerrelatie, worden de gegevens nog 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke bewaarplicht.

Derde ontvangers

Provast Beheer maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Daarbij kunt u denken aan de inzet van uitvoerders, aannemers, loodgieters, energiebedrijven etc. indien er sprake is van een gebrek in de woning. In dat geval zal Provast Beheer aan deze derden, voor het maken van een afspraak met u, uw telefoonnummer, adres en/of e-mailadres kunnen verstrekken. U wordt hiervan vooraf door Provast Beheer op de hoogte gebracht.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht op het inzien van de gegevens die Provast Beheer van u verzamelt. Ook kunt u uw gegevens corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Ondanks dat Provast Beheer er alles aan doet om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan, kan het voorkomen dat u het onverhoopt niet eens bent met de wijze waarop uw gegevens door Provast Beheer worden verwerkt en/of andere bezwaren heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval kunt u hiertegen bezwaar maken.

U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen naar klantenservice@provastbeheer.nl.

Provast Beheer doet er alles aan om uw persoonsgegevens conform de AVG te verwerken. Indien u daarover anders denkt of vragen heeft, dan hoort Provast Beheer dit uiteraard graag. Provast Beheer komt in dat geval graag met u tot een gezamenlijke oplossing. Mocht dat onverhoopt niet lukken en u bent het nog steeds niet eens met de verwerking van uw persoonsgegevens door Provast Beheer, dan kunt u hier een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links

Voor uw gemak heeft Provast Beheer op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van haar Beheerders en verhuurders. Provast Beheer maakt u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van Provast Beheer, van toepassing zijn.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

Provast Beheer behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in haar diensten. Provast Beheer raadt u aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de meest recente versie van haar privacy statement.

Vragen over privacy statement

Als u vragen heeft en/of opmerkingen over dit privacy statement, stuurt u dan een e-mail naar: klantenservice@provastbeheer.nl

 

Versie mei 2018

Dit is het Privacy Statement van Provast Beheer B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende te (1182 BW) Amstelveen aan de Patrimoniumlaan 2.

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Meest recente berichten